electricon.com.pl electricon.com.pl - Electricon- od projektu do rozruchu

electricon.com.plWebsite Profile

Title: Electricon- od projektu do rozruchu
Keywords:
Description:Wykonywanie specjalistycznych us?ug z zakresu instalacji elektrycznych, AKPiA, kompletacji oraz prefabrykacji urz?dzeń.
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

electricon.com.pl Information

Website / Domain:electricon.com.pl
Website IP Address:91.225.28.130
Domain DNS Server:dns2.domeny.com,da26.domeny.com

electricon.com.pl ranks

Alexa Rank:17432614
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

electricon.com.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$6,800
Daily Revenue:$18
Monthly Revenue:$558
Yearly Revenue:$$6,800
Daily Unique Visitors:1,714
Monthly Unique Visitors:51,420
Yearly Unique Visitors:625,610

electricon.com.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server Apache
Date Wed, 26 Sep 2018 02:35:10 GMT

electricon.com.pl WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

electricon.com.pl Similar Website

Domain WebSite Title
domizz.pl DOMIZZ - Od projektu do realizacji
zych.com.pl Zych | Od projektu do produktu Zych | Od projektu do produktu – Producent form wtryskowych, element...
skidd-meble.pl Stolarstwo Meblowe "SKIDD" - Od Projektu Do Monta?u
avibex.com.pl | Avibex - solidne konstrukcje stalowe od projektu do monta?u
mateoreklama.pl Strona G?owna | MATEOREKLAMA | od Projektu do Realizacji
electric-on.ro ElectricON
electricon.net Electricon
art-mebel.net Meble do apteki, meble apteczne, art-mebel - od projektu do realizacji, meble do gabinetów lekarski...
szafy-i-garderoby.pl Szafy wn?kowe i Garderoby ? od projektu do zagospodarowania Szafy wn?kowe i Garderoby
pebart.com.pl Pebart Polska s.c. - Pebart Group - Automatyka Przemys?owa od projektu do wykonania
gastroproces.pl Gastroproces – wyposa?enie gastronomii – Wyposa?enie gastronomii od projektu do wdro?enia.
aspi.com.pl aspi - Pe?na obs?uga realizacji inwestycji od projektu do odbioru przez klienta
cstt.sk CSTT sk | Cesta od projektu ku kolaudácii
zahradyguttulla.cz Moderní zahrady od projektu k realizaci ? Guttulla
financnigramotnostdoskol.cz O projektu finan?ní gramotnost do ?kol
vinsar.pl VINSAR - W?A?CIWE INSTALACJE od projektu po wykonanie
larix-sk.sk Larix – nábytok na mieru. Od projektu po realizáciu
archon.pl ARCHON+ projekty domów, Dom zaczyna si? od dobrego projektu

electricon.com.pl Alexa Rank History Chart

electricon.com.pl aleax

electricon.com.pl Html To Plain Text

Electricon- od projektu do rozruchu US?UGI DLA ELEKTRONERGETYKI US?UGI DLA ELEKTRONERGETYKI O Firmie Us?ugi Realizacje Zakończone Bie??ce Wspieramy Kontakt DO?WIADCZENIE JAKO?? ZAANGA?OWANIE PARTNERSTWO PROFESJONALIZM ZAUFANIE DZIA?AMY OD 2013 roku Firma Electricon Sp. z o.o. dzia?a na rynku od 2013 roku. Siedziba firmy mie?ci si? w Krakowie, przy ul. Longinusa Podbipi?ty 29A. Jeste?my firm? nowoczesn?, elastyczn? i godn? zaufania. Nasz zespó? tworz? m?odzi i ambitni ludzie, ci?gle podnosz?cy swoje kwalifikacje, doskonal?cy swoje umiej?tno?ci. To w?a?nie ich wiedza i do?wiadczenie s? najlepsz? kart? przetargow? w zdobywaniu zaufania nowych klientów. Firma Electricon Sp. z o.o. – swoj? ofert? adresuje praktycznie do wszystkich ga??zi przemys?u elektroenergetycznego – od wytwarzaj?cych energi? elektryczn? po przesy?. Przemy?lany dobór wykwalifikowanej kadry in?ynierskiej, najnowocze?niejszy, specjalistyczny sprz?t, wysoki poziom zorganizowania oraz wiedza i do?wiadczenie s? gwarancj? profesjonalnego wykonywania powierzonych nam zadań w ka?dym zakresie, od projektowania po realizacj?. Nasze us?ugi wykonujemy na najwy?szym poziomie, dostosowuj?c si? do wszelkich norm, przepisów oraz obowi?zuj?cych w bran?y elektroenergetycznej standardów. Nasze us?ugi, zawsze dostosowujemy do rygorystycznych wymogów jako?ciowych, nasza marka ma by? zawsze kojarzona z dobr? jako?ci? oraz profesjonalizmem. Cz?sto przejmujemy inicjatyw?, proponuj?c naszym Klientom innowacyjne rozwi?zania. Staramy si?, aby nasze oferty odpowiada?y zapotrzebowaniom zmieniaj?cego si? rynku. Aktualnie pracujemy nad: Zaprojektowanie, wybudowanie i uruchomienie stacji elektroenergetycznej SE 110/20/6kV JANóW dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddzia? w Gliwicach. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, demonta?: istniej?cej aparatury WN, aparatury EAZ, telemechaniki, betonowych konstrukcji wsporczych, przewodów roboczych i odgromowych linii WN wraz z osprz?tem i izolacj?, konstrukcji s?upów WN, furtki (wraz z utylizacj?), bramy wjazdowej (wraz z utylizacj?), rozbiórki budynku wraz z fundamentami, budowy budynku WN?SN, dostawy, monta?u i uruchomienia rozdzielni 110kV (GIS), dostawy, monta?u i uruchomienie rozdzielni 20kV, dostawy, monta?u i uruchomienia rozdzielni 6kV, dostawy, monta?u i uruchomieniu transformatorów potrzeb w?asnych 160kVA, budowy linii kablowych SN, obwodów wtórnych WN i SN, telemechaniki, telekomunikacji, ??czno?ci, systemu nadzorowania i nadzoru (SCADA), potrzeb w?asnych AC/DC, sygnalizacji centralnej, system asekuracji, linii ?wiat?owodowych, Zaprojektowanie i budowa ?pod klucz” stacji elektroenergetycznej 110/15kV Stró?a, dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddzia? w Krakowie. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje: Budynek stacji elektroenergetycznej 110/15kV wraz z instalacj? elektryczn?, telemechaniczn? i sygnalizacj? ppo?., Infrastruktura zewn?trzna stacji elektroenergetycznej 110/15kV tj. m.in. drogi, place manewrowe, ogrodzenia, o?wietlenie dróg i placów, odwodnienie terenu stacji, ochrona odgromowa oraz zewn?trzna antyw?amaniowa ochrona przestrzenna stacji, Rozdzielnia 110kV (uk?ad H5) – urz?dzenia i aparatura 110kV. Wyposa?enie: dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe i pola sprz?g?a, obwody EAZ – strona 110kV, Stanowiska transformatorów mocy 110/15kV, Monta? 2 transformatorów 110/15kV o mocy 25MVA, Mosty kablowe ??cz?ce transformatory 110/15kV z rozdzielnic? SN, Dostawa i monta? 18 pól rozdzielnicy SN – 15kV (bez pozosta?ych $-ech pól SN-15kV). Rozdzielnic? SN zaprojektowa? jako 22 polow?, Obwody EAZ – strona 15kV, Urz?dzenia potrzeb w?asnych stacji, Uk?ady pomiarowo – rozliczeniowe, Urz?dzenia ??czno?ci, Linia 110 kV – wprowadzenie do stacji, Przewód OPGW nad lini? 110kV, Kabel ?wiat?owodowy od bramki stacyjnej 110kV do pomieszczenia nastawni, Przebudowa linii SN-15kV, w tym kablowanie koliduj?cych linii z budow? stacji, System Ochrony Technicznej (SOT), Wyprowadzenie linii kablowych SN na istniej?c? sie? 15kV, Dokumentacja projektowa dla ca?o?ci zadania, Przystosowanie drogi dojazdowej, ?Modernizacja Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN) rozdzielni 110 kV typu GIS w stacji elektroenergetycznej 110/15/15kV Kampus (zaprojektuj i wybuduj)”, dla TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddzia? w Krakowie. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje: Likwidacja istniej?cego SSiN wraz z aparatur? i obwodami wtórnymi EAZ, Zmiana sposobu po??czeń obwodów wtórnych aparatury pierwotnej z cyfrowego na wykonany w technologii konwencjonalnej, tzw. Klasyczne okablowanie, stykowe odwzorowanie stanu po?o?enia ??czników, drutowe po??czenia sterowników polowych z obwodami urz?dzeń pierwotnych, czujnikami ci?nienia SF6 itd., Wykonanie nowych obwodów wtórnych EAZ i SSiN dla rozdzielni 110kV, Wykonanie nowego Systemu Sterowania i Nadzoru dla rozdzielni 110kV, Edycja telemechaniki z nowych urz?dzeń w systemie SCADA, Opracowanie dokumentacji technicznej. Wymiana rozdzielni i monta? transformatorów wraz z robotami towarzysz?cymi, dla Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk?odowskiej – Curie z siedzib? w Warszawie. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje: Wymiana dwusekcyjnej rozdzielni nN wraz z przynale?n? do niej bateri? kondensatorów. Wymiana transformatorów zasilaj?cych w/w rozdzielni? z olejowych 630kVA 15/0,5kV na suche ?ywiczne 2000kVA 15/0,4kV wraz z robotami towarzysz?cymi w Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie przy ul. Roentgena 5. Uk?adanie kabli, Instalacje stacji rozdzielczych, Instalacje transformatorów elektrycznych, Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Wszystkie w/w prace wykonywane s? na obiekcie czynnym. Przebudowa systemu elektroenergetycznego w Le?nicy Wielkiej, dla Rejonowego Zarz?du Infrastruktury w Bydgoszczy. Zakres prac powierzony firmie Electricon obejmuje: Budowa budynku stacji transformatorowej ST-8A – kontenerowej rozdzielni nN, kontenera z agregatem pr?dotwórczym, murowanego budynku socjalnego, Budowa stacji transformatorowych kontenerowych w zakresie kontenerowych rozdzielni nN, kontenerów z agregatami pr?dotwórczymi, wykonanie instalacji elektrycznych wn?trzowych, Wykonanie kanalizacji kablowej, Wykonanie instalacji odgromowej w obiektach budowlanych, Wykonanie instalacji wewn?trznej centralnego ogrzewania i klimatyzacji dla budynku obs?ugi energetycznej, Budowa instalacji wody i kanalizacji dla budynku obs?ugi energetycznej, Przebudowa zewn?trznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla budynku obs?ugi energetycznej, Wykonanie kablowych linii elektroenergetycznych, Wykonanie o?wietlenia zewn?trznego i drogowego, Rozbiórka istniej?cych stacji transformatorowych, Wykonanie monitoringu dzia?ania rozdzielni nN, kontroli dost?pu do rozdzielni nN, systemu TSN terenu wokó? stacji. Dostawa rozdzielnic typu Prisma Plus firmy Schneider Electric oraz szynoprzewodów na obiekt Zab?ocie Business Park – Kraków. Dostawa rozdzielnic typu Prisma Plus firmy...

electricon.com.pl Whois

Domain Name: ELECTRICON.COM.PL


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en